Nyelv- és névtörténeti műhelytalálkozó

2015.10.01 - 2015.10.02
Noszvaj, Síkfőkút

Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja műhelytalálkozót szervezett október 1-jén és 2-án Síkfőkúton, a Debreceni Egyetem vendégházában. A találkozón mintegy 30 hazai és határon túli szakember vett részt. A program három nagyobb témakör köré szerveződött.
A kutatócsoport a szakmai közönség számára bemutatta a Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötetet, amely 400 oldal terjedelemben több ezer helynevet közöl gazdag adatolással és részletes magyarázattal. A munka szervesen kapcsolódik a magyar helynévi adattárak sorába, ám számos újítást is tartalmaz. Amellett, hogy különböző tudományterületek kutatóinak nyújt nélkülözhetetlen forrásanyagot, érdekes olvasmány lehet az átlagos érdeklődők számára is.
A műhelytalálkozó résztvevői megvitatták a Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozásának lehetőségeit, és úgy ítélték meg, hogy ehhez mind a tudományos feltételek, mind pedig a megfelelő nyelvtechnológiai eszközök rendelkezésre állnak. A névtár fejlesztésének igényét szándéknyilatkozat aláírásával erősítették meg az alábbi intézményekből érkezett kutatók: Juhász Dezső (ELTE), Tóth Valéria (DE), Csomortáni Magdolna (Babeş–Bolyai Egyetem, Kolzsvár), Török Tamás (Selye János Egyetem, Komárom), Pelczéder Katalin (Pannon Egyetem), Sebestyén Zsolt (Nyíregyházi Főiskola), valamint Tamásné Szabó Csilla (Erdélyi Múzeum Egyesület), Kurcz Ádám (Magyar Nyelvstratégiai Intézet) és Hoffmann István (MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport).
A műhelytalálkozón az ELTE és a Debreceni Egyetem oktatói, kutatói beszámoltak a tanszékeiken folyó munkáról, előtérbe állítva a névtani, dialektológiai, nyelvtörténeti és szociolingvisztikai kutatásokat.

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

Október 1. csütörtök
14.00
Útban a Magyar Nemzeti Helynévtár felé

I.
HOFFMANN ISTVÁN: Helynévgyűjtés a Kárpát-medencében
BÁBA BARBARA: A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet szakmai bemutatója

II.
TÓTH VALÉRIA: A Magyar Digitális Helynévtár helyzete
KENYHERCZ RÓBERT: A térképi ábrázolás problémái az MDH korai helynévtári moduljában
HOFFMANN ISTVÁN: Az MDH tovább építése: a Magyar Nemzeti Helynévtár

Az MNH lehetőségei a határon túli térségekben
Erdély: CSOMORTÁNI MAGDOLNA, TAMÁSNÉ SZABÓ CSILLA, ANDRÁS ZSELYKE
Felvidék: TÖRÖK TAMÁS
Kárpátalja: SEBESTYÉN ZSOLT, KOCÁN BÉLA
KURCZ ÁDÁM: A Magyar Nemzeti Helynévtár mint nyelvstratégiai kérdés

Szándéknyilatkozat aláírása a Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozásáról és fejlesztéséről

Október 2. péntek

9.00
Kutatási irányok az ELTE
Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén

JUHÁSZ DEZSŐ: Kutatási irányok a nyelvtörténeti műhelyben (néhány kiemelt téma: nyelvem-lékkiadás, forráskutatás, új nyelvtörténeti kézikönyv, dimenzionális esettanulmányok)
FARKAS TAMÁS–SLÍZ MARIANN: Kutatási irányok a névtani műhelyben (néhány kiemelt téma: családnévkutatások, középkori személynévtanulmányok, 18. századi névösszeírások komp-lex elemzése)
JUHÁSZ DEZSŐ–BÁRTH JÁNOS: Kutatási irányok az élőnyelvi-geolingvisztikai műhelyben (né-hány kiemelt téma: Új magyar nyelvatlasz, nyelvföldrajzi elemzések, nyelvjárási-geoling-visztikai adatbázisok, számítógépes dialektológia, erdélyi helynévtárak integrálása és elem-zése, különös tekintettel a MDH-ra)

14.00
Az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti kutatócsoportjának programjai

HOFFMANN ISTVÁN: Beszámoló a kutatócsoport működésének két évéről

Témabemutató előadások a kutatási programokról
PELCZÉDER KATALIN: A bakonybéli összeírás nyelvtörténeti forrásértéke
MOZGA EVELIN: A személynévalkotás eszközei a régi magyar nyelvben — a tihanyi össze-írás személynévi példáin keresztül
PÓCZOS RITA: A pécsi püspökség alapítólevele mint nyelv- és névtörténeti forrás
RÁCZ ANITA: A nép- és törzsnévi helynevek általános problematikája
GYŐRFFY ERZSÉBET: Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában — Egy szocioonomasztikai elemzési modell kidolgozása
DITRÓI ESZTER: Névföldrajzi és nyelvföldrajzi térképlapok korrelálhatóságának vizsgálata. Vas és Zala megyei esettanulmány
TÓTH VALÉRIA: Egy új nyelvtörténeti (hang- és helyesírás-történeti) adatbázisról
HOFFMANN ISTVÁN: További tervek, feladatok